ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดหน้าเมือง
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : วัดหน้าเมือง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-11-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่บ้าน 14 16.2564 0.00
ไทร 9 49.4174 0.00
โพธิ์ 7 33.5157 0.00
พญาสัตบรรณ 5 2.4712 0.00
หว้า 4 1.4949 0.00
หูกวาง 4 4.5061 0.00
หว้านา 3 2.4110 0.00
มะฮอกกานี 3 2.3685 0.00
ไกร 2 4.6834 0.00
จามจุรี 2 2.6446 0.00
เสลา 1 0.1222 0.00
พิกุล 1 0.1636 0.00
ยอบ้าน 1 0.1187 0.00
มะขามป้อม 1 0.0367 0.00
สัก 1 0.9562 0.00
มะคะ 1 1.3688 0.00
สาละ 1 3.5457 0.00
ขนุน 1 0.1423 0.00
จิกนม 1 0.0351 0.00
กระถินเทพา 1 0.8277 0.00
มะม่วง 1 1.5088 0.00
สะเดาเทียม 1 1.3819 0.00
มันปู 1 2.0943 0.00
กะลิง 1 0.8290 0.00
กระทิง 1 0.8378 0.00
อินทนิลน้ำ 1 0.1075 0.00
อินทนิล 1 0.4317 0.00
ประดู่ 1 0.4479 0.00
ตะเคียนทอง 1 0.2120 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา (6,279 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
134.94
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th