ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดท่าทองใหม่
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : วัดท่าทองใหม่
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-11-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะฮอกกานี 15 6.0430 0.00
สาละ 7 2.1850 0.00
กระถินเทพา 5 4.7052 0.00
โพธิ์ 4 51.8185 0.00
มะม่วง 4 5.8057 0.00
ปาล์มฟอกเทล 4 0.6193 0.00
จามจุรี 4 30.1882 0.00
อโศกอินเดีย 3 0.8710 0.00
สัก 3 0.8739 164,900.00
ตะเคียนทอง 3 9.6339 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 3 3.2640 0.00
บุหงาส่าหรี 3 0.5230 0.00
สะเดา 2 2.0067 0.00
ราชพฤกษ์ 2 2.5382 0.00
มะเม่าขน 2 0.7571 0.00
นนทรี 2 2.4367 0.00
โพทะเล 2 6.4597 0.00
กล้วยพัด 2 0.6688 0.00
พะยูง 2 0.8934 0.00
หูกวาง 2 11.6975 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 0.8211 0.00
ไทร 2 112.2961 0.00
พญาสัตบรรณ 2 4.1750 0.00
แสมขาว 1 4.9147 0.00
ชะมวง 1 0.0399 0.00
ลูกน้ำนม 1 0.0191 0.00
มะขามเทศ 1 0.7026 0.00
จันทร์ผา 1 0.0461 0.00
มะขาม 1 6.9103 0.00
ยอ 1 0.0038 0.00
ขนุน 1 0.4186 0.00
พิกุล 1 0.1724 0.00
น้อยโหน่ง 1 0.0351 0.00
โสก 1 0.0527 0.00
ไกร 1 39.8938 0.00
โสกพวง 1 0.0527 0.00
ลำดวน 1 0.0328 0.00
สาธร 1 0.1600 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา (7,064 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
314.74
มูลค่าไม้เศรษกิจ
164,900.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th