ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ป่าช้า วัดท่าทองใหม่
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : ป่าช้า วัดท่าทองใหม่
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-11-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 10 6.6173 0.00
สัก 2 2.0166 0.00
พิกุล 1 0.3788 0.00
ประดู่ 1 0.4574 0.00
จำปา 1 0.3429 0.00
โสก 1 0.3904 0.00
จิกน้ำ 1 10.0592 0.00
อินทนิล 1 2.3081 0.00
ชมพู่ 1 0.2481 0.00
มะหวด, กำชำ 1 0.0608 0.00
ขนุน 1 0.5261 0.00
จันทน์หอม 1 0.3113 0.00
เพกา 1 0.4948 0.00
ไทร 1 32.4033 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 0 งาน 35 ตารางวา (1,738 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
56.62
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th