ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดเวฬุวนาราม
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดเวฬุวนาราม
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-08-13
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ในวงเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ละอุ่นเหนือ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 25 63.1146 0.00
มังคุด 16 7.4872 0.00
อื่นๆ 11 21.4681 0.00
กระถินเทพา 7 10.8341 0.00
โพธิ์ 5 31.0558 0.00
เงาะ 4 1.7099 0.00
ขี้เหล็ก 4 2.0783 0.00
สะเดาเทียม 4 19.4755 0.00
จิกทะเล 3 3.6220 0.00
จามจุรี 2 11.3163 0.00
กะแซะ 2 6.1059 0.00
หว้าหิน 2 3.7480 0.00
สาละ 2 1.0972 0.00
พญาสัตบรรณ 2 16.6616 0.00
ยางมันหมู 1 1.5508 0.00
สะตอ 1 6.2220 0.00
ตะโก 1 1.6595 0.00
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ 1 0.1645 0.00
มะฮอกกานี 1 6.9616 0.00
ไทร 1 0.0000 0.00
กฤษณา 1 0.1219 0.00
ลางสาด 1 1.6595 0.00
มะขาม 1 0.6913 0.00
จำปาดำ 1 0.7152 0.00
ขนุน 1 0.2008 0.00
กะทังใบใหญ่ 1 5.8680 0.00
ละมุดอินเดีย 1 0.2547 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา (4,665 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
225.84
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th