ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วงเวียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
  หน่วยงาน : ทสจ.พิษณุโลก พิษณุโลก
  ชื่อโครงการ : วงเวียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
  วันที่ปลูก : 2021-12-20
  วันที่สำรวจ : 2021-12-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล หัวรอ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กรรณิการ์ 1 0.0036 0.00
กรวย,กรวยน้ำ 1 0.0101 0.00
กระดังงา 1 0.0829 0.00
กระถินเทพา 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา (3,966 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.10
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th