ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนชุมชนประชานิเวศน์ 3
  หน่วยงาน : เทศบาลนครนนทบุรี
  ชื่อโครงการ : สวนชุมชนประชานิเวศน์ 3
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-01-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร นนทบุรี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะขาม 7 3.7393 0.00
พญาสัตบรรณ 2 0.6865 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 2.5717 0.00
ประดู่บ้าน 1 1.0635 0.00
พิกุล 1 0.0550 0.00
ราชพฤกษ์ 1 1.4839 0.00
หูกวาง 1 0.3704 0.00
โพธิ์ 1 0.8613 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา (1,076 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
10.83
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th