ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3
  หน่วยงาน : เทศบาลนครนนทบุรี
  ชื่อโครงการ : สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-01-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร นนทบุรี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะฮอกกานี 22 14.0834 0.00
พญาสัตบรรณ 22 17.7911 0.00
เหลืองปรีดียาธร 18 9.7862 0.00
ตะแบก 13 3.0527 0.00
มะขาม 7 12.6235 0.00
ปีบ 4 1.9232 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 4 1.9123 0.00
ลีลาวดี 3 0.2008 0.00
หว้า 3 3.9923 0.00
โพธิ์ 2 0.8055 0.00
สน 2 19.6242 0.00
สุพรรณิการ์ 2 4.0003 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.0724 0.00
ปาล์มฟอกเทล 2 0.3701 0.00
สาละ 2 0.5051 0.00
กระท้อน 1 0.0146 0.00
ฝรั่ง 1 0.2193 0.00
ประดู่บ้าน 1 0.0986 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 0 งาน 59 ตารางวา (6,635 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
91.08
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th