ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดไตรธรรมาราม
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : วัดไตรธรรมาราม
  วันที่ปลูก : 2022-01-18
  วันที่สำรวจ : 2022-01-18
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อโศกน้ำ 5 94.9536 0.00
สาละ 3 9.5079 0.00
มะม่วง 2 4.6764 0.00
ยอบ้าน 2 1.3307 0.00
นุ่นน้ำ/ศุภโชค 1 0.3478 0.00
มะหวด, กำชำ 1 1.0630 0.00
มะยม 1 0.8938 0.00
เพกา 1 0.2269 0.00
จำปาสีทอง 1 0.1883 0.00
โพธิ์ 1 30.8391 0.00
มะขาม 1 8.1496 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา (2,032 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
152.18
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th