ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวน i-Tree Garden
  หน่วยงาน : องอาจ อุ่นอนันต์
  ชื่อโครงการ : สวน i-Tree Garden
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-01-31
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล บ้านแค อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแค
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะขามเทศ 4 0.1675 0.00
สัก 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา (14,292 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.17
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th