ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ทต.นาอ้อ 03
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลนาอ้อ เลย
  ชื่อโครงการ : ทต.นาอ้อ 03
  วันที่ปลูก : 2011-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล นาอ้อ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล นาอ้อ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา (14,721 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th