ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนบุษบา
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนบุษบา
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 6 7.5760 0.00
สะเดา 2 7.1464 0.00
ขนุน 2 4.3806 0.00
มะรุม 2 21.6190 0.00
ปีบ 2 25.5871 0.00
มะเฟือง 2 5.0496 0.00
มะพร้าว 2 8.9911 0.00
มะยม 1 0.3313 0.00
โพธิ์ 1 6.5866 0.00
ชมพู่ 1 2.3022 0.00
ยอ 1 0.9766 0.00
มะปราง 1 1.4458 0.00
ลีลาวดี 1 0.7152 0.00
ทองอุไร 1 6.5866 0.00
แคนา 1 1.1227 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
13 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา (22,080 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
100.42
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th