ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ วัดศรีอภัยวัน
  หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาอ้อ
  ชื่อโครงการ : วัดศรีอภัยวัน
  วันที่ปลูก : 2012-02-21
  วันที่สำรวจ : 2022-02-23
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล นาอ้อ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล นาอ้อ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
จิกทะเล 4 1.3912 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
88 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา (142,124 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.39
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th