ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
  วันที่ปลูก : 2022-03-01
  วันที่สำรวจ : 2022-03-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พญาสัตบรรณ 16 67.7222 0.00
ราชพฤกษ์ 10 15.9829 0.00
หูกระจง 7 10.8760 0.00
เหลืองปรีดียาธร 4 1.0188 0.00
หมาก,หมากเหลือง 3 1.8177 0.00
มะม่วง 2 2.0631 0.00
จามจุรี 2 108.1344 0.00
ตะแบก 2 8.0622 0.00
แสมสาร 1 8.1496 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา (2,784 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
223.83
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th