ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โรงเรียนเทศบาล 3 (5 ธันวามหาราช)
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาล 3 (5 ธันวามหาราช)
  วันที่ปลูก : 2022-03-01
  วันที่สำรวจ : 2022-03-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะกู 12 22.8535 0.00
หมากเขียว 2 1.8971 0.00
จามจุรี 1 5.3233 0.00
หูกวาง 1 1.7719 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา (1,613 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
31.85
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th