ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนคลองคะเชนทร์นอก
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนคลองคะเชนทร์นอก
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-03-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 7 7.7186 0.00
สะเดา 4 12.6140 0.00
มะขาม 2 39.0561 0.00
จามจุรี 2 4.4799 0.00
มะพร้าว 1 2.0899 0.00
ยูคาลิปตัส 1 2.8539 0.00
ปีบ 1 2.6633 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
110 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา (176,706 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
71.48
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th