ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนปากทาง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนปากทาง
  วันที่ปลูก : 2021-01-15
  วันที่สำรวจ : 2022-03-22
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะกู 12 17.4773 0.00
มะม่วง 2 1.0208 0.00
หูกวาง 1 1.1996 0.00
จามจุรี 1 68.2681 0.00
ราชพฤกษ์ 1 1.6228 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
279 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา (447,680 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
89.59
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th