ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน
  วันที่ปลูก : 2022-01-15
  วันที่สำรวจ : 2022-03-29
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 8 3.2618 0.00
มะปราง 1 0.3478 0.00
มะยม 1 0.2994 0.00
สะเดา 1 1.3116 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
152 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา (243,979 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
5.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th