ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
  วันที่ปลูก : 2022-01-14
  วันที่สำรวจ : 2022-03-29
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ไทรเกาหลี 49 8.4258 0.00
พญาสัตบรรณ 34 54.4058 0.00
กัลปพฤกษ์ 17 8.8045 0.00
หมาก,หมากเหลือง 12 6.2671 0.00
สาละ 10 7.1029 0.00
ตะแบก 5 12.1240 0.00
ทองอุไร 3 0.0744 0.00
ข่อย 3 0.0383 0.00
สุพรรณิการ์ 1 0.9766 0.00
เข็ม 1 0.0000 0.00
คริสตินา 1 0.0047 0.00
สน 1 0.0776 0.00
ลีลาวดี 1 0.7152 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา (8,559 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
99.02
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th