ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะ หนองสระพัง
  หน่วยงาน : เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะ หนองสระพัง
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-04-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ขอนแก่น
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา (1,845 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th