ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ริมคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ที่ 11
  หน่วยงาน : อบต.ปากแรต
  ชื่อโครงการ : ริมคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ที่ 11
  วันที่ปลูก : 2022-05-20
  วันที่สำรวจ : 2022-05-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ 11 ตำบล ปากแรต อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแรต
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อินทนิลน้ำ 40 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา (2,058 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th