ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
  วันที่ปลูก : 0001-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-06-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล สระกรวด อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล สว่างวัฒนา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
จามจุรี 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
33 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา (53,609 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th