ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
  ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
  วันที่ปลูก : 2022-07-20
  วันที่สำรวจ : 2022-07-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ 17 ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล บ้านโฮ่ง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา (7,245 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th