ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 1 พื้นที่ศึกษาที่ 1 อาคารอำนวยการ
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 1 พื้นที่ศึกษาที่ 1 อาคารอำนวยการ
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ข่อย 11 0.1005 0.00
10 0.0000 0.00
มิกกี้เม้าส์ 9 0.1564 0.00
โมก 7 0.0249 0.00
หนวดปลาหมึก 7 5.6170 0.00
มะม่วง 6 16.0974 0.00
มะกอกน้ำ 3 1.2831 0.00
บัวสวรรค์ 3 0.0940 0.00
เชอร์รี่ 3 0.1277 0.00
ขนุน 2 1.1463 0.00
ตะโก 2 0.0143 0.00
มะยม 1 0.0519 0.00
เขลง 1 0.0000 0.00
มะดัน 1 0.6845 0.00
กระถินณรงค์ 1 1.5340 0.00
มะสัง 1 0.0000 0.00
เม่าหลวง 1 0.0000 0.00
มันปู 1 0.0000 0.00
แสงจันทร์ 1 2.7055 0.00
กันเกรา 1 0.8058 0.00
พิลังกาสา 1 0.0021 0.00
มังคุด 1 0.0589 0.00
ซองออฟจาไมก้า 1 0.0208 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา (478 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
30.52
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th