ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 2 พื้นที่ศึกษาที่ 2 อาคารพิชญ 2
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 2 พื้นที่ศึกษาที่ 2 อาคารพิชญ 2
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หมากเขียว 9 1.1035 0.00
หนวดปลาหมึก 8 2.1894 0.00
ปาล์มคอแดง 4 0.5898 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 3 0.3261 0.00
ปาล์มขวด 3 1.0492 0.00
ทรงบาดาล 2 0.0282 0.00
ชมพู่ 2 0.1908 0.00
ปาล์มจีน 2 0.2136 0.00
ประดู่บ้าน 1 0.6285 0.00
สะเดา 1 1.7551 0.00
สะตอ 1 0.8801 0.00
มะฮอกกานีใบใหญ่ 1 0.5459 0.00
ยางนา 1 0.3686 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 46 ตารางวา (3,382 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
9.87
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th