ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ชื่อโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วันที่ปลูก : 2022-07-11
  วันที่สำรวจ : 2022-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล บางมด อำเภอ เขตทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : กรุงเทพมหานคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่บ้าน 1 0.4187 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา (1,572 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.42
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th