ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ หน้าอาคาร 4
  หน่วยงาน : โรงเรียนสารวิทยา
  ชื่อโครงการ : หน้าอาคาร 4
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-07-18
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล เสนานิคม อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : กรุงเทพมหานคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สาละ 10 0.4341 0.00
ลีลาวดี 4 0.1737 0.00
จำปี 2 0.0868 0.00
หูกระจง 2 0.0868 0.00
ประดู่ 2 0.0868 0.00
จันทร์ผา 1 0.0434 0.00
รวงผึ้ง 1 0.0434 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 0 งาน 42 ตารางวา (1,767 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.96
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th