ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ บริเวณหน้าอาคาร 3
  หน่วยงาน : โรงเรียนสารวิทยา
  ชื่อโครงการ : บริเวณหน้าอาคาร 3
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-08-31
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล เสนานิคม อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : กรุงเทพมหานคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สาละ 5 0.2171 0.00
หมาก,หมากเหลือง 1 0.0434 0.00
มะยม 1 0.0434 0.00
ยอ 1 0.0434 0.00
สารภี 1 0.0434 0.00
มะขาม 1 0.0434 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา (1,281 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.43
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th