ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดสาลีโข เทศบาลบาลตำบลบางพลับ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบางพลับ
  ชื่อโครงการ : วัดสาลีโข เทศบาลบาลตำบลบางพลับ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-07-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล บางพลับ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล บางพลับ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
โสกระย้า 11 0.3870 0.00
หูกระจง 9 1.4500 0.00
ปีบ 6 0.4465 0.00
สะเดา 2 0.1054 0.00
ปาล์มขวด 1 0.1344 0.00
นนทรี 1 0.1448 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา (2,559 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
2.67
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th