ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ คลองปะปาเก่า เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบางพลับ
  ชื่อโครงการ : คลองปะปาเก่า เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-07-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล บางน้ำเปรี้ยว อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล บางน้ำเปรี้ยว
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปีบ 33 12.3984 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 0 งาน 99 ตารางวา (9,997 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
12.40
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th