ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ริมถนนทางเข้าประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
  ชื่อโครงการ : ริมถนนทางเข้าประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
  วันที่ปลูก : 2012-06-06
  วันที่สำรวจ : 2022-10-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล คุ้งสำเภา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล คุ้งสำเภา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
จามจุรี 4 0.7575 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา (7,673 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.76
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th