ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนสระหลวง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ถนนสระหลวง
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-01-25
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พญาสัตบรรณ 125 306.7336 0.00
ประดู่ 17 12.4764 0.00
มะม่วง 16 1.7749 0.00
สะเดา 1 0.9486 0.00
หูกระจง 1 0.0000 0.00
ลีลาวดี 1 0.4556 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.3151 0.00
มะยม 1 0.2406 0.00
ทองอุไร 1 0.1269 0.00
จำปี 1 0.1533 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
61 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา (98,175 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
323.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th