ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สนามศิษย์เก่าโรงเรียนเจริญวิทย์ - สหวิทยาการ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจันดี
  ชื่อโครงการ : สนามศิษย์เก่าโรงเรียนเจริญวิทย์ - สหวิทยาการ
  วันที่ปลูก : 2022-08-31
  วันที่สำรวจ : 2023-02-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล จันดี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ทองอุไร 50 1.8390 0.00
ยางนา 6 805.4700 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา (12,464 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
807.31
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th