ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพัทลุง
  ชื่อโครงการ : ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2010-01-12
  วันที่สำรวจ : 2023-01-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พัทลุง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มหางกระรอก 22 6.0418 0.00
ตะแบก 12 4.2526 0.00
พญาสัตบรรณ 3 2.5258 0.00
สัก 1 0.1766 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา (958 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
13.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th