ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะสาครินทร์ (บ้านพี)
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพัทลุง
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะสาครินทร์ (บ้านพี)
  วันที่ปลูก : 2014-01-15
  วันที่สำรวจ : 2023-01-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พัทลุง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พญาสัตบรรณ 15 52.0671 0.00
ราชพฤกษ์ 7 27.8102 0.00
ปาล์มน้ำมัน 5 38.9790 0.00
จิกน้ำ 2 8.2183 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 39.5633 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา (2,611 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
166.64
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th