ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพัทลุง
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2004-01-30
  วันที่สำรวจ : 2023-01-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พัทลุง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อโศกอินเดีย 120 117.8855 0.00
ราชพฤกษ์ 10 82.7197 0.00
ไทร 8 69.0108 0.00
ตะแบก 5 9.9723 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 79 ตารางวา (3,514 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
279.59
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th