ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลคลองสวน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคลองสวน
  ชื่อโครงการ : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลคลองสวน
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-07-28
  วันที่สำรวจ : 2022-07-28
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองสวน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล คลองสวน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เหลืองเชียงราย 100 0.0000 0.00
หูกระจงแคระด่าง 17 0.5299 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 16 0.0024 0.00
หูกระจง 13 0.4283 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา (15,811 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.96
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th