ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ซอยอารีย์สมาน หมู่ 2 - หมู่ 7
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคลองสวน
  ชื่อโครงการ : ซอยอารีย์สมาน หมู่ 2 - หมู่ 7
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-05-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล คลองสวน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล คลองสวน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หูกระจงแคระด่าง 26 1.4128 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
17 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา (28,245 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.41
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th