ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
  ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  วันที่ปลูก : 2022-07-23
  วันที่สำรวจ : 2023-05-23
  สถานที่ปลูก : หมู่ 12 ตำบล คอนสวรรค์ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล คอนสวรรค์
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กล้วย 3 0.0053 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา (10,532 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.01
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th