ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ บ่อขยะเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อุบลราชธานี
  ชื่อโครงการ : บ่อขยะเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
  วันที่ปลูก : 2022-05-27
  วันที่สำรวจ : 2023-05-23
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล ห้วยขะยุง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ห้วยขะยุง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
23 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา (38,004 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th