ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา
  ชื่อโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา
  วันที่ปลูก : 2022-05-12
  วันที่สำรวจ : 2022-07-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ 6 ตำบล ไม้ตรา อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ตรา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ขนุน 1 0.2795 0.00
ยางนา 1 0.5738 0.00
เสลา 1 0.0797 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.2795 0.00
ทองอุไร 1 0.0000 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา (1,062 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.21
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th