ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ พิื้นที่สาธารณะบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา
  ชื่อโครงการ : พิื้นที่สาธารณะบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา
  วันที่ปลูก : 2022-08-26
  วันที่สำรวจ : 2022-10-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ 6 ตำบล ไม้ตรา อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ตรา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ขนุน 1 0.0000 0.00
กระพี้จั่น 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 0 งาน 91 ตารางวา (1,963 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th