ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณสระเก็บน้ำประปาหมู่ที่ 5 บ้านมาบใหญ่
  หน่วยงาน : อบต.ท่าข้ามจังหวัดชลบุรี
  ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณสระเก็บน้ำประปาหมู่ที่ 5 บ้านมาบใหญ่
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-04-12
  วันที่สำรวจ : 2022-12-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล ท่าข้าม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา (2,267 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th