ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ เทศบาลตำบลเทพนคร
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเทพนคร
  ชื่อโครงการ : เทศบาลตำบลเทพนคร
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ 16 ตำบล เทพนคร อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เทพนคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
จามจุรี 3 9.1663 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา (10,611 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
9.17
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th