ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนอำเภอ
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนอำเภอ
  วันที่ปลูก : 2019-12-16
  วันที่สำรวจ : 2019-12-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 129 38.6892 0.00
มะขาม 16 5.0816 0.00
ตะแบก 11 2.3299 0.00
มะยม 2 0.6447 0.00
หว้า 2 0.0436 0.00
มะค่าโมง 1 0.4401 0.00
ไทร 1 0.1310 0.00
มะรุม 1 0.2972 0.00
ปีบ 1 0.0045 0.00
ลำไย 1 0.0469 0.00
แคนา 1 0.0809 0.00
ลีลาวดี 1 0.9436 0.00
สะเดา 1 0.3134 0.00
ขนุน 1 0.3192 0.00
หูกวาง 1 0.6256 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 0 งาน 66 ตารางวา (14,664 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
49.99
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th