ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะสวนศรีเมือง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองน่าน
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะสวนศรีเมือง
  วันที่ปลูก : 2023-06-09
  วันที่สำรวจ : 2023-06-09
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง น่าน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ลีลาวดี 2 0.0265 0.00
มะค่า 1 0.0094 0.00
หว้าดง 1 0.0047 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา (10,589 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.04
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th