ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สาว
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
  ชื่อโครงการ : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สาว
  วันที่ปลูก : 2022-08-11
  วันที่สำรวจ : 2023-06-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สาว
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะขามป้อม 13 0.0000 0.00
สัก 5 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา (7,501 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th