ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลธาตุทองจังหวัดชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-08-26
  วันที่สำรวจ : 2022-09-28
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่๑ ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ธาตุทอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 3 0.0000 0.00
พะยูง 2 0.0000 0.00
กระโดน 1 0.0000 0.00
มะค่า 1 0.0000 0.00
ยางนา 1 0.0000 0.00
มะขามเทศ 1 0.0000 0.00
ไผ่ตง 1 0.0000 0.00
มะยม 1 0.0000 0.00
นางพญาเสือโคร่ง 1 0.0000 0.00
ตะแบก 1 0.0000 0.00
มะค่าแต้ 1 0.0000 0.00
หางนกยูงไทย 1 0.0000 0.00
แดง 1 0.0000 0.00
สัก 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
48 ไร่ 0 งาน 92 ตารางวา (77,167 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th