ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา
  ชื่อโครงการ : สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล วังเย็น อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ทุ่งสะเดา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
คาง 2 2.7732 0.00
ปีบ 2 0.3625 0.00
มะค่า 1 5.4617 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
33 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา (53,213 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
8.60
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th