ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วงเวียนพญาหงส์-ประตูคลองระบายน้ำ 6
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา
  ชื่อโครงการ : วงเวียนพญาหงส์-ประตูคลองระบายน้ำ 6
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2023-06-02
  วันที่สำรวจ : 2023-06-02
  สถานที่ปลูก : หมู่ ชุมชนบ้านทุ่งรี 4 ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง คอหงส์
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 0 งาน 13 ตารางวา (51 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th