ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่บัวแดง
  หน่วยงาน : อบต.แม่ข้าวต้ม
  ชื่อโครงการ : พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่บัวแดง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-05-27
  วันที่สำรวจ : 2022-06-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ 15 ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ข้าวต้ม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 167 0.0994 0.00
ยางนา 6 0.0000 0.00
ราชพฤกษ์ 6 4.5966 0.00
มะกอกน้ำ 5 5.7735 0.00
ตะขบ 3 2.7912 0.00
พะยูง 3 0.7538 0.00
มะค่าโมง 3 0.0449 0.00
มะฮอกกานี 2 0.5614 0.00
โพธิ์ 1 18.2450 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 0 งาน 72 ตารางวา (6,688 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
32.87
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th